Phật học

Phật học là học thuyết nghiên cứu về hệ thống giáo lý của Phật Giáo như: Hệ thống triết học của Phật giáo, quan điểm của Phật giáo về các hiện tượng, tài liệu phật giáo, những câu truyện về phật giáo. Theo dõi các bài nghiên cứu về phật học dưới đây cùng Lý Khí Việt Nam nhé.